Kenji Ishizaka, Programming Director

ໃນວັນທີ 31.10.2019 ທ່ານປະທານ Kenji Ishizaka, Programming Director ພ້ອມດ້ວຍເລຂາ ໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັບບັນດານັກຂ່າວ ໃນຫລາຍເທດ ດ້ວຍການຖາມຕອບຢ່າງເປັນກັນເອງ ເຊິ່ງບົດສົນທະນາແມ່ນຊຸມໃສການພັດທະນາ ວົງການໜັງນານາປະເທດ ແລະເພິ່ນຫຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ປີນີ້ໜັງລາວໄດ້ຮ່ວມສາຍໃນງານ 1 ເລື່ອງ ເຊິ່ງຊື່ເລື່ອງ The long walk ດ້ວຍຝີມືຜູ້ກຳກັບຄົນລາວ Mattie Do ແລະຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ມີຜົນງານໜັງລາວຈາກຫລາຍເລື່ອງສົ່ງເຂົ້າມາໃນງານໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ໃນປີຕໍ່ໄປ.

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ