ບໍລິຫານເວລາ

ໃນແຕ່ລະມື້ເວລາເປັນສິ່ງດຽວທີ່ທຸກຄົນມີເທົ່າກັນ ແຕ່ບາງຄົນໃຊ້ເວລາເຮັດສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນໆ ເປົ້າໝາຍຂອງການບໍລິຫານເວລາ
ຄືໃຫ້ເຮົາມີເວລາຫຼາຍຂື້ນເພື່ອເຮັດໃນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໂດຍການຫຼຸດເວລາທີ່ເຮົາໃຊ້ໄປກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ວິທີການທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາວ່າວຽກໃດສຳຄັນ ຫຼືບໍ່ ນັ້ນ ເບິ່ງໄດ້ຈາກຜົນກະທົບທີ່ມັນເກີດຂື້ນໃນໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນໃນອີກ 5ປີ ທາງໜ້າ ວຽກນີ້ມັນຈະຍັງສຳຄັນຢູ່ ຫຼືບໍ ຫຼື ຖ້າເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດມັນເຮົາຈະຮູ້ສຶກເສຍໃຈພາຍຫຼັງບໍ
ຫຼື ມັນເປັນວຽກທີ່ສາມາດມອບໝາຍໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດແທນໃຫ້ກໍໄດ້.


ວຽກເລັ່ງດ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດ, ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ທັນເວລາສ່ວນວຽກທີ່ສຳຄັນຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບໄລຍະເວລາທີ່ເຮົາໃຊ້ຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາດົນນານ
ໃນແຕ່ລະມື້ເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ມັນສົ່ງຜົນກະທົບກັບຊີວິດເຮົາຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປະຕິເສດສິ່ງທີ່ມັນທຳຮ້າຍເຮົາ ຫຼື ລົດຄຸນຄ່າຂອງເຮົາລົງເພື່ອທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ