ຢ່າເຮັດໃຫ້ແຂກລຳບາກໃຈ!! ເປັນຫຍັງງານແຕ່ງຕ້ອງກຳນົດສີຊຸດ?

ບາງຄົນຢາກມາຮ່ວມງານແຕ່ບໍ່ມີສີຊຸດຕາມທີ່ເຈົ້າພາບກຳນົດ
ເຊິງໃນປະຈຸບັນທີ່ເຮົາເຫັນໃນຫຼາຍໆງານເຈົ້າພາບເພິ່ນມັກກຳນົດສີຊູດວ່າຕ້ອງໃສ່ເປັນສີດຽວກັນເພື່ອຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມດູດີ ແຕ່ຈະຮູ້ ຫຼືບໍ
ວ່າຄົນທີ່ຢາກຈະມາຮ່ວມງານສະແດງຄວາມຍິນດີບາງຄົນອາດຈະບໍ່ມີເງິນໄປຊື້ ຫຼື ໄປຕັດມາໃສ່ກໍ່ເປັນໄດ້, ເພາະສະນັ້ນແລ້ວການຈັດງານ ຢ່າເຮັດໃຫ້ແຂກລຳບາກໃຈ
ການຈັດງານຢ່າເຮັດໃຫ້ແຂກທີ່ໄປຮ່ວມງານລຳບາກໃຈດ້ວຍການກຳນົດສີຊຸດ ເຂົາມາເປັນແຂກ, ເຂົາມາສະແດງຄວາມຍິນດີ, ເຂົາເສຍສະຫຼະເວລາໃນການເຮັດວຽກຫາເງິນໃສ່ຊອງມາງານ
ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ເຂົາລຳບາກໃຈເຮົາບໍ່ມີສິດໄປກຳນົດກົດເກນໃນເລື່ອງສ່ວນຕົວ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງການແຕ່ງໂຕຂອງແຂກເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສົມຄວນເພາະແຕ່
ລະຄົນທີ່ມາງານນັບວ່າເຂົາແຕ່ງໂຕຢ່າງດີທີ່ສຸດແລ້ວຕາມສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຮົາເຊີນໃຜມາເປັນແຂກກໍ່ຍ້ອນຄວາມຮັກແພງ
, ຄວາມເຄົາລົບ ດັ່ງນັ້ນເລື່ອງຂອງການແຕ່ງໂຕເປັນເລື່ອງພື້ນຖານທີ່ ຜູ້ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອງຍອມຮັບໃນແຂກຂອງເຮົາ
ຢ່າເຮັດໃຫ້ເຂົາລຳບາກໃຈທີ່ຕ້ອງເສຍເງິນມາຊື້ຊຸດໃໝ່ຕາມສີທີ່ເຈົ້າພາບກຳນົດ

 


ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ