Facebook ອອກແບບ navigate ໃໝ່ ສາມາດຕັ້ງເມນູທີ່ໃຊ້ຕະຫຼອດຂຶ້ນມາແທນໄດ້

Facebook ໄດ້ອອກແບບແອັບໃນໂທລະສັບມືຖືໃໝ່ ໂດຍແຖບ navigate ທີ່ຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງ iPhone ແລະ ທາງເທິງຂອງ Andriod ນັ້ນເຮົາຈະເຫັນເປັນຮູບໄອຄອນທີ່ເຮົາມັກໃຊ້ງານຢູ່ຕະຫຼອດ


ຈາກແບບເກົ່າທີ່ແຖບ navigate ຈະມີ 5 ເມນູຄຶື: news feed, notifications, menu, watch ແລະ Marketplace ແຕ່ຫຼັງຈາກນີ້ news feed ຈະຍັງຢູ່ ແຕ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຈະຂື້ນກັບການໃຊ້ງານຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນວ່າມັກໃຊ້ເມນູໂຕໃດ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໄປຕັ້ງຄ່າເອງໄດ້ວ່າເຮົາໃຊ້ເມນູໃດຫຼາຍສຸດຂື້ນມາແທນ ຄຸນນະສົມບັດນີ້ຈະເປີດໃຫ້ໃຊ້ອິກ 2-3ອາທິດ ຂ້າງໜ້າ

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ