ມະນຸດເງິນເດືອນ ຄວນເກັບເງິນແບບໃດ?

ມະນຸດເງິນເດືອນສ່ວນຫລາຍບໍ່ຄ່ອຍຄຳໜຶງເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າວ່າເດືອນໜ້າເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງແນ່ ເງິນເດືອນຈຶ່ງຈະພໍກິນເຫລືອໄວ້ເກັບໄວ້ທ້ອນ ເພາະສ່ວນຫລາຍໃນມື້ເງິນເດືອນອອກກໍ່ມັກຈະຫາແຜນຊື້ໃນສິ່ງທີບໍ່ຄ່ອຍຈຳເປັນ ຫລືຊື້ເຄື່ອງຟຸ້ມເຟືອຍໄປກັບວັດຖຸສິ່ງຂອງ ທີຕົນຄິດວ່າຈຳເປັນທີຕ້ອງໃຊ້ ແຕ່ບາດທ້າຍເດືອນແລ້ວເງິນກໍ່ໜົດໄປແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ ລອງຄຳນວນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນໄວ່ລ່ວງໜ້າໂດຍຈົດລົງໃສ່ປື້ມບັນທຶກຂອງຕົນເອງໂດຍແຍກສິ່ງທີສຳຄັນໄວ້ເປັນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ
1. ຄ່ານໍ້າ

2.ຄ່າໄຟ

3.ຄ່ານໍ້າມັນລົດ

4.ຄ່າອິນເຕີເນັດ

5.ຄ່າໂທສັບ

ແລະ ສິ່ງທີຕ້ອງຈ່າຍອື່ນໆລົງມາເພີ້ມ ແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເງິນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນແຕ່ລະເດືອນເທົ່າໃດ ເຮັດວິທີນີ້ກໍ່ຈະເປັນການຄຳນວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສະຕິໃນການໃຊ້ເງິນຢ່າງແນ່ນອນ.

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ