Facebook Group ເລີ່ມທົດສອບລະບົບໃຫ້ແອດມີນສາມາດເກັບເງິນຄ່າເຂົ້າ Group ແລ້ວ

Facebook Group ເລີ່ມທົດສອບໃຫ້ ຜູ່ດູແລກຸ່ມ ຫຼື Admin Group ຈຳນວນໜື່ງ ສາມາດກຳນົດໃຫ້ເກັບຄ່າບໍລິການໃນການເຂົ້າກຸ່ມແບບລາຍເດືອນໄດ້ ເຊິ່ງ Facebook ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍວ່າ ເພາະ ADmin ກຸຸ່ມຕ້ອງລົງແຮງເຮັດວຽກ ແລະ ໃຊ້ເວລາ ເຊິ່ງຄວນມີຜົນຕອບແທນກັບໃຫ້ Admin

ກຸ່ມປະເພດນີ້ Facebook ເອິ້ນວ່າ Subscription Group ເຊິ່ງແອດມິນກຸ່ມສາມາດສ້າງຂື້ນເປັນກຸ່ມຍ່ອຍໃນກຸ່ມເກົ່າໄດ້ ຖ້າໃຜຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມກໍໃຫ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ Admin ສາມາດສ້າງ ເນຶ້ອຫາໃຫ້ກັບສະມາສິກຜູ່ຈ່າຍເງິນໄດ້

ຕົວຢ່າງກຸ່ມທີ່ Facebook ຍົກຂຶ້ນມາ ຄືກຸ່ມ Declutter My Home ທີ່ເນັ້ນປຶກສາກັນເລື່ອງການຈັດການເຮືອນໃຫ້ມີລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ກຸ່ມແບບເສຍເງິນຈະເຮັດໃຫ້ Admin ຮັບປະກັນການດູແລ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຕອບຄຳຖາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອການຈັດການໃນກຸ່ມທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ແລະ ເຈາະຈົງຂຶ້ນ

Facebook ຍັງບອກອິກວ່າລະບົບເສຍເງິນນີ້ຍັງທົດສອບໃນກຸ່ມນ້ອຍໆ ບາງກຸ່ມຢູ່ ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຜົນຕອບຮັບກ່ອນ ແລະ ຄ່ອຍຜິດຈາລະນາຂະຫຍາຍຜົນຕໍ່ໄປ

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ