iPhone X ຖືກ Hack

Hacking Jules ໄດ້ແຊຣວິດີໂອລົງໃນ YouTube ສະແດງໃຫ້ເຫັນ iPhone X ຫຼັງຈາກຖຶກ Hack ເພື່ອຕິດຕັ້ງລະບົບປະຕິບັດການ Windows 95 ລົງໄປ ຜ່ານແອັບ PowerDOS ອັນນິີ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄັ້ງແລກທີ່ iPhone ຖຶກ Hack ລົງ Windows 95 ແຕ່ນີ້ແມ່ນຄັ້ງແລກຂອງ iPhone X

ຈາກວິດີໂອຂ້າງເຖິງ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ Windows 95 ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນ iPhone X ຕັ້ງແຕ່ການ Boot ທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ຄວບຄຸມເໝົ້າໂດຍການສຳຜັດຈໍສະແດງຜົນ Hacking Jules ຫຍັງໄດ້ລອງເລັ່ນເກມ SimCity 2000 ແລະໃຊ້ໂປຣແກຣມ MS Word ໃຫ້ເບີ່ງນຳ

ເບິ່ງຄລິບເຕັມໆໄດ້ທີ່: https://www.youtube.com/watch?v=_d04nP2hebU

 

ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວີດີໂອແນະນໍາ